ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม

ASI10101,การเรียนรู้สถานการณ์โลกและจิตสำนึกพลเมือง,3
ASI10102,พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง,3
ASI10103,ชุมชนไทยกับการพัฒนา ,3
ASI10104,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ,3
ASI10201,มงคลชีวิต ,3
ASI10202,วิถีสุขภาวะแบบองค์รวม ,3
ASI10203,ความรู้พื้นฐานทางปรัชญา,3
ASI10204,ความรู้พื้นฐานทางศาสนา,3
ASI10205,จิตวิทยาทั่วไป,3
ASI10206,อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก ,3
ASI10301,สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงและการธำรงรักษา,3
ASI10302,หลักการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์,3
ASI10303,คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ,3
ASI10401,การใช้ภาษาอังกฤษ 1,3
ASI10402,การใช้ภาษาอังกฤษ 2,3
ASI10403,การอ่านภาษาอังกฤษ,3
ASI10404,ทักษะการฟัง การอ่านเอาเรื่อง การพูด และการเขียนภาษาไทย,3
ASI10405,ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำในวิชาชีพ,3
SEP20501,กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชน,3
SEP20502,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ,3
SEP20503,การเป็นผู้ประกอบการสังคม ,3
SEP20504,วิสาหกิจชุมชน,3
SEP20505,หลักบัญชีเบื้องต้น ,3
SEP20801,การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการสังคม 1,3
SEP30601,นวัตกรรมการประกอบการสังคม,3
SEP30602,เศรษฐกิจชุมชน ,3
SEP30603,สหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน ,3
SEP30604,ทักษะผู้ประกอบการสังคม,3
SEP30605,กรณีศึกษาการเป็นผู้ประกอบการสังคมในชุมชน ,3
SEP30606,การตลาดเพื่อสังคม ,3
SEP30607,องค์กรและการจัดการ ,3
SEP30608,การจัดการเชิงกลยุทธ์ ,3
SEP30609,การจัดการธุรกิจขนาดย่อม ,3
SEP30610,จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ,3
SEP30611,วัฒนธรรมชุมชนและทุนทางสังคม ,3
SEP30612,กองทุนและสวัสดิการชุมชน ,3
SEP30613,เครือข่ายชุมชนและการจัดการ ,3
SEP30614,แผนแม่บทชุมชน ,3
SEP30615,การจัดทำแผนที่ชุมชน,3
SEP30801,การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการสังคม 2,3
SEP40701,การเงินสำหรับผู้ประกอบการสังคม,3
SEP40702,กฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการสังคม,3
SEP40703,การภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการสังคม,3
SEP40704,การจัดการทรัพยากรบุคคล,3
SEP40705,พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร,3
SEP40706,ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม,3
SEP40707,การจัดการองค์กรสมัยใหม่,3
SEP40708,สัมมนาประเด็นผู้ประกอบการสังคม ,3
SEP40709,การศึกษาสังคมชนบทและสังคมเมือง,3
SEP40710,นโยบายสาธารณะ ,3
SEP40711,การบริหารโครงการ,3
SEP40712,การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ,3
SEP40713,วิทยากรกระบวนการ ,3
SEP40714,การผลิตสื่อชุมชน,3
SEP40715,ข้อมูลทางสถิติและสารสนเทศชุมชน ,3
SEP40716,ภาวะผู้นำชุมชนและการพัฒนาทีมงาน,3
SEP40718,การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนา ,3
SEP40720,สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และวิกฤตโลก,3
SEP40722,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและระเบียบชุมชน ,3
SEP40724,การจัดการความขัดแย้ง,3
SEP40725,มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ,3
SEP40726,จิตปัญญาสิกขา ,3
SEP40801,การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการสังคม 3,3
ASI10101,ปัญหาชุมชนไทยกับการพัฒนา,3
ASI20102,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย,3
ASI10201,มงคลชีวิตและวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม,3
ASI10202,จริยศิลป์,3
ASI10301,ธรรมชาติศึกษา การเปลี่ยนแปลงและการธำรงรักษา ,3
ASI10302,คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,3
ASI10403,การรู้ภาษาไทย,3
ASI20404,การอ่านภาษาอังกฤษ,3
SEP10501,กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชน,3
SEP10502,การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และทักษะวิทยากรกระบวนการ,3
SEP10503,กระบวนการค้นหาต้นทุนชุมชน ,3
SEP10504,ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,3
SEP10505,ละครกระบวนการเพื่อประสานสังคม ,3
SEP10506,การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม,3
SEP10507,การพัฒนาแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม,3
SEP30508,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสังคม ,3
SEP30509,การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม,3
SEP30510,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการตลาดเพื่อสังคม ,3
SEP10601,กรณีศึกษาบทเรียนการแก้ปัญหาชุมชน ,3
SEP20602,การบริหารจัดการฐานทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน,3
SEP20603,ทางรอดในโลกวิกฤต,3
SEP20604,เศรษฐกิจพอเพียงภาคปฏิบัติสำหรับชุมชน,3
SEP20605,ละครชุมชน,3
SEP30606,กรณีศึกษานวัตกรรมผู้ประกอบการสังคม ,3
SEP30607,การตลาดดิจิตัล และการสร้างสรรค์เนื้อหา ,3
SEP30608,การสื่อสารทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการสังคม,3
SEP40609,องค์กรและการบริหารสำหรับผู้ประกอบการสังคม,3
SEP40610,การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการสังคมเฉพาะด้าน 1,3
SEP20701,ประวัติศาสตร์ละครตะวันตก,3
SEP20702,ละครเวทีสัญจรเพื่อการศึกษา,3
SEP30703,การจัดการเทศกาลละครนานาชาติ ,3
SEP30704,การจัดการชุมชนละคร,3
SEP30705,ประวัติศาสตร์ละครไทย,3
SEP30706,ปฏิบัติการนาฏศิลป์และดนตรีตะวันตก ,3
SEP30707,ประวัติศาสตร์ละครตะวันออก,3
SEP30708,ละครใบ้ ,3
SEP30709,การเขียนบทละคร ,3
SEP30710,ปฏิบัติการณ์นาฏศิลป์ไทย ,3
SEP30711,ละครสำหรับผู้ถูกกดขี่ ,3
SEP20712,ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ,3
SEP20713,ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า ,3
SEP20714,ปรัชญา ศาสนา และอารยธรรมไทย ,3
SEP30715,ปฏิบัติการโครงการเชิงพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม,3
SEP30716,การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ,3
SEP40717,การบริหารการตลาดสำหรับผู้ประกอบการสังคม ,3
SEP40718,การบริหารการเงินและการบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการสังคม,3
SEP40719,การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการสังคมเฉพาะด้าน 2,3
SEP20801,การจัดการขยะ ,3
SEP20802,อาหารและการปรุง ,3
SEP30803,โครงการธุรกิจเพื่อสังคมของนักเรียน ,2
SEP30804,ปฏิบัติการดนตรีไทย ,3
SEP30805,ปรัชญาในภาพยนตร์ ,3
SEP30806,แพทย์และสมุนไพร ,3
SEP30807,ผ้าและสิ่งทอไทย ,3
SEP30808,เครื่องมือและช่างในงานกสิกรรม ,3
SEP30809,พลังงานทดแทน ,3
SEP40810,การบริหารกองทุนธุรกิจเงินกู้สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง,2
SEP40811,การแสดงเดี่ยว ,3
SEP40812,แผนที่ชีวิต ,3

ASI10101,บริบทชุมชนไทยกับการพัฒนา (Thai Social Context and Development),3
ASI20102,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to General Law),3
ASI10202,จริยศิลป์ (Contemplative Arts),3
ASI10401,การใช้ภาษาอังกฤษ ๑ (English Usage I),3
ASI10402,การใช้ภาษาอังกฤษ ๒ (English Usage II),3
ASI10403,การรู้ภาษาไทย (Thai Literacy),3
ASI20404,การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading),3
SEP10501,กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชน (Community Development Paradigms),3
SEP10506,การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม (Geo-Social Landscape Design),3
SEP30509,การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment),3
SEP20603,ทางรอดในโลกวิกฤต (Crisis Management and Solutions) ,3
SEP20605,ละครชุมชน (Community Drama),3
SEP40610,การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการสังคมเฉพาะด้าน ๑,3
SEP20701,ประวัติศาสตร์ละครตะวันตก (Western Drama History),3
SEP20702,ละครเวทีสัญจรเพื่อการศึกษา (Theatre in Education on Tour),3
SEP30704,การจัดการชุมชนละคร (Theatre Community Management ),3
SEP30705,ประวัติศาสตร์ละครไทย (Thai Drama History),3
SEP30707,ประวัติศาสตร์ละครตะวันออก (Eastern Drama History),3
SEP30708,ละครใบ้ (Mime),3
SEP30709,การเขียนบทละคร (Script Writing),3
SEP30710,ปฏิบัติการณ์นาฏศิลป์ไทย (Practicum : Thai Performing Arts) ,3
SEP30711,ละครสำหรับผู้ถูกกดขี่ (Theater of the Oppressed),3
SEP40719,การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการสังคมเฉพาะด้าน ๒,3
SEP20801,การจัดการขยะ (Waste Management),3
SEP20802,อาหารและการปรุง (Culinary Arts) ,3
SEP30803,โครงการธุรกิจเพื่อสังคมของนักเรียน ,3
SEP30804,ปฏิบัติการดนตรีไทย (Practicum : Thai Traditional Music),3
SEP30805,ปรัชญาในภาพยนตร์ (Philosophy in Film),3
SEP30806,แพทย์และสมุนไพร (Thai Herbs Medication) ,3
SEP30807,ผ้าและสิ่งทอไทย (Thai Traditional Textile),3
SEP30808,เครื่องมือและช่างในงานกสิกรรม (Agricultural Tools and Technicians),3
SEP30809,พลังงานทดแทน (Alternative Energy),3
SEP40810,การบริหารกองทุนธุรกิจเงินกู้สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง,3
SEP40811,การแสดงเดี่ยว (Solo Performance),3
SEP40812,แผนที่ชีวิต (Life Map),3