สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ASI401,มงคลชีวิตและวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม,0
ASI401,มงคลชีวิตและวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม,2
ASI402,สาระสัญจรและธรรมชาติวิจักขณ์,0
ASI402,สาระสัญจรและธรรมชาติวิจักขณ์,2
ASI403,ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้,2
CEA501,บูรณาการโลกและชีวิตสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างเป็นองค์รวม,3
CEA502,ถอดรหัสภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมตะวันออกและสถาปัตยกรรมไทย,3
CEA503,สถาปัตยกรรม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม,3
CEA504,การเรียนรู้จากปัญหาและสถานการณ์จริงในงานสถาปัตยกรรม 1,3
CEA504,การเรียนรู้จากปัญหาและสถานการณ์จริงในงานสถาปัตยกรรม,3
CEA505,การเรียนรู้จากปัญหาและสถานการณ์จริงในงานสถาปัตยกรรม 2,3
CEA531,เสวนาสถาปัตยกรรม,3
CEA532,การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนทางสถาปัตยกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 3,3
CEA532,การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนทางสถาปัตยกรรม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม,3
CEA533,นวัตกรรมการออกแบบ,3
CEA534,สุนทรียภาพแห่งชีวิตและความคิดสร้างสรรค์,3
CEA535,การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น,3
CEA536,การค้นคว้าอิสระ,3
CEA537,เทคโนโลยีที่เหมาะสม,3
CEA538,เทคโนโลยีการสื่อสารและนำเสนองาน,3
CEA541,การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม,3
CEA542,การประกอบการเพื่ออนุรักษ์ชุมชนเมือง,3
CEA560,วิทยานิพนธ์,3
CEA560,วิทยานิพนธ์,9