ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ASI401,มงคลชีวิตและวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม,2
ASI403,ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้,2
GDA101,จิตวิทยาสำหรับครูและการบริหารจัดการในห้องเรียน,3
GDA102,การวิจัยทางการศึกษา,3
GDA103,นวัตกรรมทางการศึกษาแบบองค์รวม,3
GDA104,นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา,2
GDA105,การฝึกพื้นฐานวิชาชีพ,2
GDA106,การปฎิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1,3
GDA107,การปฎิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2,3
HEA501,สารัตถะแห่งการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร,3
HEA503,การเรียนรู้แบบบูรณาการ การวัดและประเมินผล,3
HEA504,จิตวิญญาณความเป็นครู,3
HEA505,การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ,3
HEA505,การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู,3