ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ASI10201,มงคลชีวิต,3
ASI10202,วิถีสุขภาวะแบบองค์รวม,3
ASI10203,จิตวิทยาทั่วไป,3
ASI10204,อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก,3
ASI10401,การพัฒนาทักษะภาษาไทยและวรรณคดี 1,3
ASI10402,การพัฒนาทักษะภาษาไทยและวรรณคดี 2,3
ASI10403,การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1,3
ASI10404,การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2,3
ASI20301,ธรรมชาติศึกษา การเปลี่ยนแปลงและการธำรงรักษา,3
ASI20302,หลักการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์,3
ASI20303,คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,3
ASI30101,การเรียนรู้สถานการณ์ท้องถิ่นและโลกและการสร้างจิตสำนึกพลเมือง,3
ASI30102,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย,3
ASI40103,การพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวเพื่อสังคมที่ยั่งยืน,3
ASI40104,ไทยศึกษา,3
ECE10501,การรู้จักธรรมชาติและจิตวิทยาของเด็กปฐมวัย,3
ECE10502,สถิติเพื่อการวิจัย,3
ECE10503,ปรัชญาและนวัตกรรมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย,3
ECE10601,การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้บนพื้นฐานสมองของเด็กปฐมวัย,3
ECE10602,การใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,3
ECE10603,การใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 2,3
ECE20504,วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย,3
ECE20505,การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย,3
ECE20506,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบทางกายภาพเพื่อการเรียนรู้,2
ECE20604,การวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน 1,3
ECE20607,การจัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้,3
ECE20608,พื้นฐานการเคลื่อนไหว 1 : พลศึกษา,3
ECE20609,พื้นฐานการเคลื่อนไหว 2 : การละคร,3
ECE20611,การใช้นิทานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,3
ECE20612,การใช้นิทานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 2,3
ECE20613,การฝึกทักษะทางสติปัญญา ,3
ECE20701,”ประสบการณ์วิชาชีพ 1 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้คณิตศาสตร์เป็นแกน”,2
ECE20702,”ประสบการณ์วิชาชีพ 2 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นแกน”,2
ECE30507,การบริหารจัดการสื่อสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน,3
ECE30508,การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย,3
ECE30509,การศึกษาพิเศษ,3
ECE30510,การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย,3
ECE30601,การละคร ,2
ECE30602,นักเขียน ,2
ECE30605,การวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน 2,3
ECE30610,พื้นฐานการเคลื่อนไหว 3 : นาฏศิลป์,3
ECE30614,พุทธศาสนากับการศึกษาปฐมวัย,3
ECE30615,การใช้ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,3
ECE30616,การใช้ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 2,3
ECE30703,”ประสบการณ์วิชาชีพ 3 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ภาษาและวรรณคดีเป็นแกน”,2
ECE30704,”ประสบการณ์วิชาชีพ 4 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหวเป็นแกน”,2
ECE30901,การบริหารสุขภาพกายและจิต ,2
ECE30902,กีฬาและเกม ,2
ECE40606,การวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน 3,3
ECE40617,การฝึกความเป็นกัลยาณมิตรกับครูต้นแบบ ,3
ECE40618,การเข้าถึงสุนทรียภาพ ความสุขและการพัฒนาบุคลิกภาพของครูปฐมวัย ,3
ECE40619,ทักษะชีวิต ,3
ECE40620,การประกอบอาหารเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ,3
ECE40621,การเล่นและการละเล่นไทย ,3
ECE40622,ศิลปะเพื่อการบำบัดและปรับสมดุล 1,3
ECE40623,ศิลปะเพื่อการบำบัดและปรับสมดุล 2,3
ECE40624,การสื่อสารและการพัฒนาสัมพันธภาพภายในองค์กร ,3
ECE40625,การสื่อสารเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้ปกครองและสาธารณชน,3
ECE40626,การพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย,3
ECE40705,”ประสบการณ์วิชาชีพ 5 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้สังคมและคุณธรรมเป็นแกน”,2
ECE40706,”ประสบการณ์วิชาชีพ 6 การวางแผนและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิเศษของเด็กปฐมวัยด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์”,2
ECE40905,การเต้นรำ ,2
ECE40906,ภาพยนตร์ ,2
ECE50801,ปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา 1,6
ECE50802,ปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา 2,6