banner
 

คลิกที่นี่ ปฏิทิน แบบฟอร์ม คู่มือ แหล่งตีพิมพ์ผลงาน

คลิกที่นี่ คู่มือระบบบริหารสถานศึกษา (SMS)

คลิกที่นี่ ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์


เลขบัญชีสำหรับการชำระเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาถนนประชาอุทิศราษฎร์บูรณะ ชื่อบัญชี สถาบันอาศรมศิลป์

สำนักสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เลขที่บัญชี : 235-0-78572-7
สำนักการศึกษาแบบองค์รวม เลขที่บัญชี : 235-0-78571-9
สำนักการประกอบการทางสังคม เลขที่บัญชี : 235-0-78205-4


 

ขั้นตอนดังต่อไปนี้

นักศึกษาอ่านข้อมูลขั้นตอนการติดต่อแต่ละเรื่องได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ขั้นตอน

1. คลิก ดาวน์โหลดแบบตรวจสุขภาพ

ใช้แบบตรวจสุขภาพของสถาบันฯ หรือของโรงพยาบาลก็ได้

2. คลิก แจ้งพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน

สถาบันฯ จะออกใบเสร็จเมื่อได้รับสลิป /Payin เท่านั้น

3. คลิก กรอกแบบระเบียนประวัติ

(1) ระบุข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
(2) ส่งเอกสารฉบับนี้พร้อมแนบ (นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน)
• ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์จากสถานศึกษาเดิม 1 ชุด
• แนบใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ นามสกุล กรณีชื่อในเอกสารไม่ตรงกับชื่อในบัตรประชาชน
• ใบรับรองแพทย์ (ออกให้โดยโรงพยาบาลเท่านั้น)
• รูปทำบัตรนักศึกษา รูปสี 1 นิ้ว หน้าตรงชุดสุภาพ (ไม่สวมหมวก /ไม่สวมแว่นตา /ไม่สวมเครื่องแบบ /ไม่สวมชุดครุย)

4. ส่งหลักฐานในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ขั้นตอน

1. คลิก ดูข้อมูลรายวิชาจากคู่มือตามหลักสูตรที่เรียน

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด และเป็นรายวิชาที่ได้รับผลประเมินไม่ต่ำกว่าที่หลักสูตรกำหนด
นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่รับโอนไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

2. คลิก กรอกแบบขอเทียบโอนผลการเรียน

(1) แนบใบแสดงผลการเรียนที่แสดงผลการเรียนที่ต้องการนำมาขอเทียบโอน
(2) คำอธิบายรายวิชาที่ต้องการนำมาขอเทียบโอน
(3) สอบถามผลการขอเทียบโอนทางอีเมล์ [email protected]

3. คลิก แจ้งพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม

สถาบันฯ จะออกใบเสร็จเมื่อได้รับสลิป /Payin เท่านั้น

ขั้นตอน

1. ตรวจสอบระยะเวลาเรียนของตนเองจากคู่มือ 

การขอขยายเวลาศึกษา

การพิจารณาให้ขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษามีแนวทางดังนี้
(1) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์รอตีพิมพ์หรือรอหนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
(2) นักศึกษาประสบปัญหาสุขภาพ
(3) มีเหตุอันสุดวิสัย เช่น น้ำท่วมในพื้นที่ ประสบอุบัติภัย ประสบอุบัติเหตุรุนแรง
ต้องแนบหลักฐานประกอบการ เช่น หนังสือตอบรับพิจารณาผลงานตีพิมพ์ ใบรับรองแพทย์ หรือเขียนรายงานสรุปเหตุการณ์น้ำท่วม เป็นต้น

หากเหลือเพียง 1 ภาคไม่รวมภาคปัจจุบันจะครบเวลาเรียนตามกำหนดให้ คลิก กรอกแบบขอขยายเวลาเรียน

* นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน /ไม่รักษาสถานภาพ และไม่ชำระค่าเล่าเรียนตามปฏิทินการศึกษา ต้องขอ ลงทะเบียนล่าช้า และชำระค่าปรับวันละ 200 บาท (ไม่เกิน 1,400 บาท)
* สถานภาพนักศึกษาจะสิ้นสุดลงหากไม่ลงทะเบียนเรียน /ไม่รักษาสถานภาพ และไม่ชำระค่าเล่าเรียนตาม ปฏิทินการศึกษา

2. รับข้อมูลรายวิชาเรียนจากหลักสูตร

(1) สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ อีเมล์: [email protected]
(2) สาขาวิชาทางศิลปศาสตร์ อีเมล์: [email protected]
(3) สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ อีเมล์: [email protected]

3. คลิก แจ้งพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน

สถาบันฯ จะออกใบเสร็จเมื่อได้รับสลิป /Payin เท่านั้น

4. คลิก กรอกแบบแจ้งสถานภาพ (AS40)

ลงทะเบียนเรียน
(1) ปริญญาตรี ลงทะเบียนได้ ภาคละ 9-22 หน่วยกิต
(2) ผลการเพิ่ม – ถอนรายวิชาจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษายื่นคำร้องและชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาที่เพิ่มตามกำหนด และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอถอน
(3) กรณีถอนรายวิชา หลังจากวันเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ แต่ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคปกติ ผลการศึกษาจะแสดงสถานะ W หากไม่ดำเนินการในเวลาที่กำหนดผลการศึกษาจะแสดงสถานะ F/U
(อัตราค่าเล่าเรียนตามที่หลักสูตรกำหนด)

รักษาสถานภาพ
การรักษาสถานภาพสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว  แต่ยังปฏิบัติตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษายังไม่ครบถ้วน เช่น การทำเล่มวิทยานิพนธ์ โครงงาน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(อัตราค่าใช้จ่ายคืออัตราค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ)

ลาพักการศึกษา
นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา ซึ่งให้ลาพักเป็นแต่ละภาคการศึกษา แต่จะลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน และจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อานวยการหลักสูตร
(อัตราค่าใช้จ่ายคืออัตราค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ)

ขั้นตอน

(1) นักศึกษาต้องส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/เล่มวิทยานิพนธ์ให้แก่คณะกรรมการฯ ทุกคน และงานหลักสูตรก่อนกำหนดการไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
(2) นักศึกษาต้องมาก่อนเวลานำเสนออย่างน้อย 30 นาที และหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนกำหนดการ นักศึกษาต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันนำเสนอ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วเท่านั้น

1. คลิก แจ้งพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร

สถาบันฯ จะออกใบเสร็จเมื่อได้รับสลิป /Payin เท่านั้น

2. คลิก กรอกแบบขอเสนอหัวข้อ โครงร่าง และแจ้งวัน เวลาขอสอบวิทยานิพนธ์

แนบประวัติส่วนตัวและประวัติทางวิชาการของคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและวิทยานิพนธ์

3. คลิก ดาวน์โหลดไฟล์ MS Word หนังสือนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

นักศึกษาต้องนัดหมายวัน เวลากับคณะกรรมการและแจ้งหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน

1. คลิก แจ้งพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร

สถาบันฯ จะออกเอกสารและใบเสร็จเมื่อได้รับสลิป /Payin เท่านั้น

2. คลิก กรอกแบบขอเอกสารการศึกษา

กรณีขอหนังสือรับรองสถานภาพต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว(สี) จำนวน 1 รูปต่อหนังสือรับรอง 1 ฉบับ

ขั้นตอน

กรณีได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

1. คลิก กรอกแบบคำร้องทั่วไป แจ้งขอเเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ นามสกุล

แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล สำเนาใบสำคัญสมรส /หย่า และสำเนาบัตรประชาชนที่เปลี่ยนข้อมูลใหม่แล้ว

ขั้นตอน

1. คลิก กรอกแบบคำร้องทั่วไป แจ้งขอทำบัตรนักศึกษา

แนบรูปถ่ายชุดสุภาพ สี ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

2. คลิก แจ้งพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร

อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อฉบับ
สถาบันฯ จะออกเอกสารและใบเสร็จเมื่อได้รับสลิป /Payin เท่านั้น

การยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – มกราคม (ของทุกปี) และขอให้เตรียมหลักฐานประกอบการทำเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอน

1. คลิก กรอกแบบคำร้องทั่วไป แจ้งขอหนังสือขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา สด.9 และสด.35 จำนวน ๒ ชุด

2. คลิก แจ้งพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร

อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อฉบับ
สถาบันฯ จะออกเอกสารและใบเสร็จเมื่อได้รับสลิป /Payin เท่านั้น

3. คลิก กรอกแบบขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

แนบรูปถ่ายชุดสุภาพ ไม่ใส่หมวก ไม่สวมแว่น สี ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

ขั้นตอน

คลิก กรอกแบบคำร้องทั่วไป

แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน

(1) นักศึกษาศึกษาผ่านครบรายวิชาตามหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ คลิก คู่มือดูโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา
(2) นักศึกษาไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

1. คลิก กรอกแบบขอสำเร็จการศึกษา

(1) ระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์วิทยานิพนธ์ต้นฉบับ และไฟล์ PDF และหน้ารับรองวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการสอบ
บทคัดย่อไทย – อังกฤษของวิทยานิพนธ์ พร้อมหน้ารับรองวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
บทความ ที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ พร้อมหนังสือตอบรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผ่านวารสาร ต้องมี ปกวารสารนอก-ใน หน้ารายชื่อกรรมการ บทคัดย่อ บทความเต็ม หนังสือตอบรับ
เผยแพร่ผ่านที่ประชุมวิชาการ  ต้องมี รายละเอียดชื่อวันที่จัด รายชื่อคณะกรรมการ กำหนดการนำเสนอของนักศึกษา บทคัดย่อ บทความเต็ม
(2) ป.บัณฑิต สำเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา พร้อมไฟล์ PDF
(3) รูปถ่ายหน้าตรงชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว(สี) จำนวน 1 รูป พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

2. ตรวจสอบการชำระหนี้สินและสิ่งของที่ยืม คืนให้สถาบันฯ

3. คลิก แจ้งพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
สถาบันฯ จะออกเอกสารและใบเสร็จเมื่อได้รับสลิป /Payin เท่านั้น

ขั้นตอน

1. คลิก กรอกแบบขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

2. คลิก แจ้งพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมค้างชำระ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องยื่นเอกสารก่อนวันพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามปฏิทินประจำภาคการศึกษา

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักการศึกษาแบบองค์รวม
อีเมล์: [email protected]
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 084 448 8308
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม 089 895 0271
สาขาวิชาทางสถาปัตย์
อีเมล์: [email protected]
090 262 3819
สาขาวิชาทางผู้ประกอบการสังคม
อีเมล์: [email protected]
ต่อ 130-132
ห้องสมุด
อีเมล์: [email protected]
ต่อ 193
ส่วนกลาง
อีเมล์: [email protected],
[email protected]
คำยินยอม
This field is for validation purposes and should be left unchanged.