สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ARC10501,พื้นฐานการออกแบบ,3
ARC10502,ทักษะการวาดเส้นระบายสี 1,2
ARC10503,ทักษะการวาดเส้นระบายสี 2,2
ARC10504,การเขียนแบบสถาปัตยกรรม,2
ARC10505,การเขียนแบบเพื่อเก็บข่อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น,2
ARC10506,สุนทรียภาพในงานสถาปัตยกรรม,2
ARC10507,ทักษะพื้นฐานการศึกษาชุมชนและเมือง,2
ARC10508,หัตถกรรมการสร้าง 1,2
ARC10601,ปฎิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 1,4
ARC20509,หัตถกรรมการสร้าง 2,2
ARC20510,ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย,2
ARC20511,ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก,2
ARC20602,ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 2,4
ARC20603,ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 3,4
ARC20604,ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 1,2
ARC20701,วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 1,3
ARC20702,วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 2,3
ARC20703,กลศาสตร์และกำลังวัสดุ,2
ARC20801,สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น,3
ARC20802,ทักษะการเรียนรู้และการวิจัยทางสถาปัตยกรรม,2
ARC20803,คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ 1,2
ARC30605,ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 2,2
ARC30606,ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 3,2
ARC30607,ปฎิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 4,4
ARC30608,ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 5,4
ARC30704,การวิเคราะห์โครงสร้าง,2
ARC30705,การออกแบบโครงสร้าง,2
ARC30706,เทคโนโลยีทางอาคาร 1,3
ARC30707,เทคโนโลยีทางอาคาร 2,3
ARC30708,ระบบประกอบอาคาร 1,2
ARC30709,ระบบประกอบอาคาร 2,2
ARC30710,สถาปัตยกรรมยั่งยืน ,3
ARC30804,คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ 2,2
ARC30805,พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย,3
ARC30806,การวางผังบริเวณ,2
ARC30807,การจัดทำโครงการทางสถาปัตยกรรม,2
ARC40609,ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 6,4
ARC40610,ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 7,4
ARC40711,เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางสถาปัตยกรรม,3
ARC40712,การจัดการพลังงานในทางสถาปัตยกรรม,3
ARC40713,การประเมินสภาพแวดล้อมอาคาร,3
ARC40808,การออกแบบชุมชนเมือง 1,2
ARC40809,การออกแบบชุมชนเมือง 2,2
ARC40810,หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม,2
ARC40811,สังคมวิทยาเมืองและการวางผังเมือง,2
ARC40812,เสวนาทางสถาปัตยกรรม,2
ARC40813,หัวข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม,3
ARC40814,สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและชุมชน,3
ARC40815,การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน,3
ARC40816,การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม,3
ARC40817,ปฏิบัติการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,3
ARC40818,การบริหารงานก่อสร้าง,3
ARC40819,การประมาณราคาค่าก่อสร้าง,3
ARC40820,คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบขั้นสูง,3
ARC50611,สหกิจศึกษา,6
ARC50612,เตรียมวิทยานิพนธ์,3
ARC50613,วิทยานิพนธ์,9
ASI10101,การเรียนรู้สถานการณ์ท้องถิ่นและโลกและการสร้างจิตสำนึกพลเมือง,3
ASI10102,พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง,3
ASI10103,ปัญหาชุมชนไทยกับการพัฒนา,3
ASI10201,มงคลชีวิต,3
ASI10202,วิถีสุขภาวะแบบองค์รวม,3
ASI10207,ศิลปะวิจักขณ์และจริยศิลป์,2
ASI10301,ธรรมชาติศึกษา การเปลี่ยนแปลงและการธำรงรักษา,3
ASI10302,หลักการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์,3
ASI10303,คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,3
ASI10401,การใช้ภาษาอังกฤษ 1,3
ASI10402,การใช้ภาษาอังกฤษ 2,3
ASI10403,การอ่านภาษาอังกฤษ,3
ASI10404,ทักษะการฟัง การอ่านเอาเรื่อง การพูด และการเขียนภาษาไทย,3