ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม

ASI401,มงคลชีวิตและวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม ,0
ASI402,สาระสัญจรและธรรมชาติวิจักขณ์ ,0
ASI403,ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ,0
HEA501,สารัตถะแห่งการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ,3
HEA502,จิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง ,3
HEA503,การเรียนรู้แบบบูรณาการ การวัดและประเมินผล,3
HEA504,จิตวิญญาณความเป็นครู ,3
HEA505,การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ,3
HEA506,การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ,3
HEA507,สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการจัดการศึกษา ,2
HEA521,แนวคิดการบูรณาการผ่านภูมิศาสตร์ ,2
HEA522,การเรียนรู้บูรณาการผ่านเทคนิคและวิธีทางภูมิศาสตร์ ,2
HEA523,การเรียนรู้บูรณาการผ่านภูมิศาสตร์ท้องถิ่นและภูมิภาค ,2
HEA524,การเรียนรู้บูรณาการผ่านภูมิศาสตร์กายภาพ ,2
HEA525,สัมพันธภาพแห่งระบบนิเวศธรรมชาติ ,2
HEA526,สัมมนาเพื่อภูมิศาสตร์แห่งความสงบและสันติ,2
HEA531,ระบบการศึกษาแนวพุทธ ,2
HEA532,พุทธศาสนากับการศึกษา,2
HEA533,สัมมนาประสบการณ์โรงเรียนวิถีพุทธ,2
HEA534,การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ,2
HEA541,ศิลปวิจักขณ์,2
HEA542,การเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านศิลปะบูรณาการ,2
HEA543,สาระและคุณค่าของกระบวนการทำงานศิลปะ,2
HEA544,การบูรณาการศิลปะสู่การเรียนรู้ในชั้นเรียน,2
HEA551,ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพและป้องกันตัววิถีไทย,2
HEA552,การป้องกันตัววิถีไทย,2
HEA553,วิทยาศาสตร์การกีฬากับการป้องกันตัววิถีไทย,2
HEA554,นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและป้องกันตัววิถีไทย,2
HEA560,วิทยานิพนธ์,4
HEA560,วิทยานิพนธ์,8
HEA561,กระบวนทัศน์ทางการศึกษาพิเศษ,2
HEA562,การจัดการชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ,2
HEA563,ความเป็นครูการศึกษาพิเศษ,2
HEA564,ศิลปะกับการศึกษาพิเศษ 1 (ดนตรี),2
HEA565,ศิลปะกับการศึกษาพิเศษ 2 (หัตถศิลป์),2
HEA566,ศิลปะกับการศึกษาพิเศษ 3 (กีฬาไทยและศิลปะการป้องกันตัววิถีไทย),2
HEA567,สัมมนาการดูแลเด็กพิเศษ,1
HEA571,หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ,2
HEA572,การนิเทศการศึกษาและพัฒนาคุณภาพครู ,2
HEA573,นโยบาย การวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา,2
ASI401,มงคลชีวิตและวิถีสุขภาวะองค์รวม,ไม่นับหน่วยกิต
ASI403,ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้,ไม่นับหน่วยกิต
HEA501,สารัตถะแห่งการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร,3
HEA502,จิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง,3
HEA504,จิตวิญญาณความเป็นครู,3
HEA505,การบริหารจัดการเพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้,3
HEA506,การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้,3
HEA507,สัมมนาการศึกษาแบบองค์รวม,3
HEA531,การบริหารการศึกษาแนวพุทธ,3
HEA571,หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา,3
HEA572,การนิเทศการศึกษาและพัฒนาคุณภาพครู,3
HEA573,นโยบาย การวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา,3
HEA601,บริหารจัดการวัฒนธรรม,3
HEA602,กระบวนทัศน์ทางการศึกษาพิเศษ,3
HEA603,ศิลปะการพัฒนาชีวิตแบบองค์รวม,3
HEA701,วิทยานิพนธ์,4
HEA701,วิทยานิพนธ์,8
HEA570,สารนิพนธ์,6
2564.ASI401,มงคลชีวิตและวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม,ไม่นับหน่วยกิต
2564.ASI403,ภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้,ไม่นับหน่วยกิต
2564.HEA501,ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ,3
2564.HEA502,ครูนักออกแบบการเรียนรู้แห่งอนาคต,3
2564.HEA503,การจัดการเรียนรู้ให้เข้าถึงระบบคุณค่า,3
2564.HEA504,ผู้อำนวยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ,3
2564.HEA505,นักสื่อสารสู่การเป็นผู้นำการจัดการเรียนรู้,3
2564.HEA506,การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้,3
2564.HEA507,สัมมนาการศึกษาแบบองค์รวม,3
2564.HEA601,การบริหารการศึกษาแนวพุทธ,3
2564.HEA602,การนิเทศการศึกษาและพัฒนาคุณภาพครู,3
2564.HEA603,นโยบายการวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา,3
2564.HEA604,ผู้ประกอบการแห่งอนาคตสู่สังคมวัฒนธรรมที่ยั่งยืน,3
2564.HEA605,ดุลยภาพแห่งชีวิตแบบองค์รวม,3
2564.HEA606,นวัตกรรมการอำนวยการเรียนรู้,3
2564.HEA607,การจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง,3
2564.HEA560,วิทยานิพนธ์,12
2564.HEA604,ผู้ประกอบการแห่งอนาคตสู่สังคมวัฒนธรรมที่ยั่งยืน,3
2564.HEA570,สารนิพนธ์,6
2564.HEA601,การบริหารการศึกษาแนวพุทธ,3
2564.HEA602,การนิเทศการศึกษาและพัฒนาคุณภาพครู,3
2564.HEA603,นโยบายการวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา,3
2564.HEA604,ผู้ประกอบการแห่งอนาคตสู่สังคมวัฒนธรรมที่ยั่งยืน​,3
2564.HEA605,ดุลยภาพแห่งชีวิตแบบองค์รวม,3
2564.HEA606,นวัตกรรมการอำนวยการเรียนรู้,3
2564.HEA607,การจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง,3