ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ASI401,มงคลชีวิตและวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม,0
ASI403,ภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้,0
HEA501,การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้อันพึงประสงค์ ,3
HEA502,การบริหารจัดการหลักสูตร,3
HEA503,ครูนักออกแบบการเรียนรู้แห่งอนาคต ,3
HEA504,การจัดการเรียนรู้ให้เข้าถึงระบบคุณค่า,3
HEA505,กัลยาณมิตรผู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ,3
HEA506,การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้,3
HEA507,สัมมนาการศึกษาแบบองค์รวม,3
HEA601,การบริหารการศึกษาแนวพุทธ ,3
HEA602,การนิเทศการศึกษาและพัฒนาคุณภาพครู,3
HEA603,นโยบาย การวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา,3
HEA604,ผู้ประกอบการแห่งอนาคตสู่สังคมวัฒนธรรมที่ยั่งยืน​,3
HEA605,ดุลยภาพแห่งชีวิตแบบองค์รวม,3
HEA606,นวัตกรรมการเรียนรู้ ,3
HEA607,การจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง,3
HEA608,การเป็นผู้นำการจัดการเรียนรู้,3
HEA560.1,วิทยานิพนธ์,4
HEA560.2,วิทยานิพนธ์,8
HEA570,สารนิพนธ์,6
HEA508,การฝึกพื้นฐานวิชาชีพครู,3
HEA509,การฝึกปฏิบัติการสอน 1,3
HEA510,การฝึกปฏิบัติการสอน 2,3