How to

Register and Login

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน

1. เปิดเว็บ https://student.arsomsilp.ac.th ตรงเมนู Member ข้างบนเลือก Account

2. กดปุ่ม สมัครใช้งาน /Register

3. กรอกข้อมูลในแต่ละช่อง และกดปุ่ม สมัครใช้งาน /Register

ตัวอย่าง ข้อมูลที่กรอกในแต่ละช่อง

หลังกดปุ่ม สมัครใช้งาน /Register ถือเป็นการล็อกอินเข้าระบบ และจะเห็นประวัติส่วนตัว

4. ตรงเมนู Forms เลือก แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต /มหาบัณฑิต

5. หน้าแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต /มหาบัณฑิต

6. เลือกเมนู Home ดูข้อมูลอื่น หรือข้อมูลพิธีประสาทปริญญา

ตัวอย่าง ข้อมูลหน้า Home

ขั้นตอนต่าง ๆ