แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ การพัฒนาคุณภาพงานสู่บทความทางวิชาการ แนวทางการเขียนบทความวิชาการ โดย สัญญา เคณาภูมิ บทความวิชาการกับบทความวิจัย เหมือนหรือต่างกันอย่างไร วารสารที่รับเปิดบทความตีพิมพ์ รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วารสารมานุษยวิทยา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร งานประชุมวิชาการ งานประชุมวิชาการที่เพิ่มเข้ามาล่าสุด งานประชุมวิชาการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ และงานประชุมวิชาการที่จะหมดเขตส่งผลงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)