แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ผลงาน

การเขียนบทความเผยแพร่

วารสารที่รับเปิดบทความตีพิมพ์

  1. รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
  2. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  3. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  4. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  5. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  7. วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  8. วารสารมานุษยวิทยา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร