แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ผลงาน

การเขียนบทความเผยแพร่

วารสารที่รับเปิดบทความตีพิมพ์

  1. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  3. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  4. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  5. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  6. วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  7. วารสารมานุษยวิทยา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร